احتراما؛ در آستانه سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ در اجرای مصوبه پنجمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ساعت کاری این حوزه از تاریخ مذکوربه مدت یکماه از ساعت ۷ الی ۹ صبح به مدت ۲ ساعت شناور می باشد.

بر این اساس هیچ گونه تغییری در میزان حضور کارمندان در طول روز ایجاد نخواهد شد و کارمندان متناسب با ساعت ورود خود در محل کار، ساعت پایان کار شناوری خواهند داشت.

همکارانی که تمایل به تغییر ساعت کاری به صورت شناور را دارند با توجه به توضیحات فوق در اسرع زمان کارگزینی را مطلع نمایند.

اداره کل منابع انسانی