کلیه همکاران گرامی، درصورت استفاده از مرخصی در بازه زمانی یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ تا پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ جهت ثبت مرخصی، حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اقدام نمایید.
در ماه های آینده حتما تا پایان هر ماه نسبت به ثبت مرخصی ها اقدام فرمایید.