همکاران گرامی
با توجه به مصوبه شماره ۲۴۳۱۸۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ هیات دولت در خصوص شناور شدن ساعت کاری کارمندان از ساعت ۷ لغایت ۹ صبح و همچنین بخشنامه ۱۶۲۲۸۰/۶۰۳۵۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۱ در خصوص اصلاح ماده ۸۷ و مکلف شدن کارمندان به چهل و دو ساعت و سی دقیقه کار در هفته ، از آنجائیکه شرکت همکاران سیستم هنوز موفق به پیاده سازی مصوبه فوق الذکر نشده است در حال حاضر این مصوبه به صورت شروع و پایان با ساعت مشخص قابل اجرا می باشد که این شروع و پایان می تواند از ساعت ۷ لغایت ۱۵:۳۰، ۸ لغایت ۱۶:۳۰ و  ۹ لغایت ۱۷:۳۰ می باشد که این مسئله به صورت پیش فرض از ساعت ۸ لغایت ۱۶:۳۰در نظر گرفته شده است.
در صورتی که هر یک از همکاران گرامی خواهان استفاده از ساعات دیگر می‌‎باشند بایستی درخواست خود را به صورت مکتوب به اداره کل منابع انسانی ارسال نمایند.
اداره کل منابع انسانی

تصویب نامه هیات وزیران