شرایط شرکت در مزایده محدود موضوع فراخوان مورخ ۲۷ آذر ماه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:

 

۱- موضوع : فروش سه دستگاه وسیله نقلیه سواری.

 

۲- مشخصات وسائط نقلیه و قیمت پایه آنها به شرح زیر می­باشد:

ردیف

مشخصات خودرو

مدل

قیمت پایه (ریال)

۱

سمند LX سفید روغنی به شماره پلاک ۲۲-۶۷۳ ل ۶۷

۱۳۸۹

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲

پژو GLXI نقره‌ای متالیک به شماره پلاک ۳۳-۵۹۱ ی ۲۱

۱۳۸۷

۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳

سمند X7 نقره‌ای متالیک به شماره پلاک ۲۲-۸۸۶ ی ۸۲

۱۳۸۷

۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳-شرایط :

۱-۳) اسناد فروش از طریق دبیرخانه حوزه هنری قابل دریافت است.

۲-۳) متقاضیان می­توانند برای تمامی وسائط نقلیه و یا هر وسیله نقلیه به صورت جداگانه شرکت نموده و درخواست خود را به طور واضح و با بیان مشخصات هر وسیله ارائه نمایند.

۳-۳) شرکت‌کنندگان می­توانند از وسائط نقلیه و اسناد آنها که در پارکینگ حوزه مستقر می­باشند از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ بازدید به عمل آورند.

۴-۳) هزینه دفترخانه رسمی جهت انتقال خودرو به صورت تساوی بعهده طرفین معامله است.

۵-۳) از طرف حوزه، خودرو فقط به نام خریدار اصلی منتقل می­گردد.

۶-۳) شرکت‌کنندگان می­بایستی برای هر وسیله نقلیه مبلغ پنج درصد قیمت پایه را وجه نقد به شماره حساب شماره ۱۸۰۶۱۲۸۷ بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد ۱۷۰ به نام حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سپرده واریز نموده و تصویر آن را به همراه پیشنهاد خود در پاکت در بسته و مهر و موم شده به دبیرخانه حوزه هنری تحویل داده و رسید دریافت نمایند. بنابراین پیشنهاداتی که فاقد فیش سپرده بانکی و یا کمتر از مبلغ سپرده مذکور بوده و یا مخدوش باشد، غیرقابل رسیدگی بوده و مردود تلقی خواهد شد.

۷-۳) سپرده برندگان اول و دوم تا مرحله امضاء و تبادل قرارداد تنظیمی مسترد نخواهد شد. لیکن سپرده سایر شرکت کنندگان پس از برگزاری قابل عودت است.

۸-۳) شرکت‌کنندگان باید با قبول تمامی شرایط، اوراق مربوط را امضاء و به همراه پیشنهادات خود در موعد مقرر به دبیرخانه حوزه هنری تحویل نموده و رسید دریافت نمایند. در غیر اینصورت، کمیسیون برگزارکننده مجاز خواهد بود پیشنهادات مخدوش و یا ناقص را مردود اعلام نماید. مدت تحویل پیشنهادات تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ خواهد بود.

۹-۳) کمیسیون نتیجه حاصله را به برنده اول اعلام می نماید و چنانچه نامبرده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ جهت انعقاد و مبادله مبایعه نامه حاضر نشود و یا انصراف کتبی خویش را اعلام نماید، سپرده مربوط به نفع حوزه ضبط و مراتب به برنده دوم اعلام خواهد شد و اگر نامبرده اخیر از تاریخ ارسال نتیجه حداکثر ظرف مدت ۹۶ ساعت نسبت به انعقاد و مبادله مبایعه نامه اقدام ننماید، سپرده وی نیز ضبط می‌گردد و نامبردگان حق هیچ‌گونه اعتراضی را در این خصوص نخواهند داشت.

۱۰-۳) پیشنهادات فاقد سپرده و یا مبهم، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از وقت مقرر در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به دبیرخانه حوزه هنری تحویل داده شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۱-۳) حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در کمیسیون که در ساعت ۱۴ روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به نشانی تهران، تقاطع حافظ و سمیه، حوزه هنری انقلاب اسلامی، طبقه اول، دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع حوزه تشکیل می­شود، آزاد است و کمیسیون در رد و یا قبول هر یک و یا تمام پیشنهادات مختار است.

کمیسیون مزایده حوزه هنری