قابل توجه کلیه بیمه‌شدگان تکمیلی
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم می‌رساند زمان دریافت فاکتورهای پاراکلنیکی تا مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ می باشد. فاکتورهای بعد از این تاریخ از ۱۴۰۳/۱/۲۵ دریافت خواهد شد .